Grupo Mostostal Warszawa mejora su beneficio neto el 141% y alcanza un nivel de Tesoreria superior a su Deuda financiera

4224e654c92ca4e12161589fa94e2fab

El resultado del Grupo Mostostal Warszawa se ve impulsado por el buen comportamiento de MOSTOSTAL WARSZAWA y de todas sus subsidiarias. Hay que destacar el crecimiento experimentado por la Tesoreria , que ha superado el valor de la Deuda financiera del Grupo. En efecto, a finales de Marzo 2014 el Grupo disponia de 240 m PLN en Cash y equivalentes, y la deuda financiera (incluyendo leasings) ascendia a 232 m PLN.

Este incremento de Tesoreria (38 m PLN) tiene su origen fundamentalmente en las actividades operativas del grupo (+43 m PLN) y en menor medida en la venta de activos fijos (4 m PLN), y se ha utilizado ademas en reducir deuda financiera y leasing (9 m PLN), ademas de reflejarse en el Cash del grupo.

Como resultado de esta mejora de los indicadores financieros del grupo, Mostostal Warszawa esta incrementando su cooperacion con diversas entidades financieras con objeto de aumentar sus lineas de garantia y de credito para acceder a nuevos contratos en los sectores de Edificacion, Infraestructuras y Energia. Concretamente, el pasado 29/04/2015 firmó con Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA un contrato para la emision de garantias en contratos de construccion, por un importe de 20 m PLN.

La Cifra de Negocios consolidada ascendio a 239 m PLN y el EBITDA alcanzo 16,8 m PLN, lo que representa un 7 % de los Ingresos del Grupo.

El Beneficio Antes de Impuestos Ordinario alcanzó los 3,1 m PLN, y el Beneficio Neto 2,4 m, frente a una perdida de 5,8 m en el mismo periodo de ejercicio anterior.

A 31 de marzo, el patrimonio atribuible de MOSTOSTAL WARSZAWA se situaba en 171 m PLN. La plantilla del grupo era de 1.462 trabajadores, 30 menos que a 31/12/2014.

A finales del primer trimestre de 2015, la cartera de Construcción ascendía a 2,99 bn PLN. El contrato de la central de Opole avanza en su ejecucion conforme al programa previsto, habiendo alcanzado un 9% de realizacion.

Las acciones de MOSTOSTAL WARSZAWA se han revalorizado mas de un 100% en el ultimo ano, y la empresa mantiene las buenas expectativas para el ano 2015.

———– PL ————————————–

Grupa Mostostal Warszawa poprawia wyniki oraz płynność

Grupa Mostostal Warszawa opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy za pierwszy kwartał 2015 roku, podtrzymując tendencję poprawy wyników, która została zapoczątkowana w pierwszym kwartale 2014 roku. Efektywne działania podejmowane przez Mostostal Warszawa SA oraz spółki zależne przyczyniły się do poprawy wyników Grupy Mostostal Warszawa. Należy w tym miejscu podkreślić wzrost stanu środków pieniężnych do kwoty 240 mln PLN, których poziom na koniec marca 2015 przewyższał o 8 mln PLN zadłużenie finansowe Grupy, które wyniosło 232 mln PLN.

Środki pieniężne zwiększyły się o 38 mln PLN. Wzrost ten zanotowano przede wszystkim na działalności operacyjnej Grupy (plus 43 mln PLN) oraz w mniejszym stopniu ze sprzedaży środków trwałych (plus 4 mln PLN). W I kwartale 2015 r. Grupa dokonała spłaty zadłużenia finansowego w kwocie 9 mln PLN.

„Poprawa wyników Grupy i spółki dominującej Mostostal Warszawa umożliwia rozszerzenie współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie linii gwarancyjnych i kredytowych, niezbędnych do pozyskiwania oraz realizacji nowych kontraktów w sektorach takich, jak: budownictwo ogólne, ekologiczne, infrastrukturalne czy energetyczne. W ostatnim okresie Mostostal Warszawa S.A. podpisał umowy na linie gwarancyjne z TUiR Warta S.A. oraz Generali S.A. na łączną kwotę 50 mln PLN” – powiedział Carlos Resino Ruiz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Mostostal Warszawa.

Grupa zanotowała obroty skonsolidowane na poziomie 239 mln PLN i wypracowała wynik EBITDA w kwocie 16,8 mln PLN. Zysk przed opodatkowaniem osiągnął wartość 3,1 mln PLN, zaś zysk netto wyniósł 2,4 mln PLN. W analogicznym okresie ubiegłego roku Grupa zanotowała stratę netto na poziomie 5,8 mln PLN. Według stanu na dzień 31 marca 2015 r. kapitał własny Grupy wynosił 171 mln PLN.

Na koniec I kwartału Grupa zatrudniała 1.462 pracowników, tj. o 30 osób mniej w porównaniu do 31.12.2014 r. Na koniec pierwszego kwartału 2015 r. portfel zamówień osiągnął poziom 2.991 mln PLN. Zaawansowanie budowy bloków energetycznych w Opolu wyniosło 9% i jest ono zgodne z założeniami spółki.

Cena akcji Mostostalu Warszawa wzrosła o 100% w przeciągu ostatniego roku. Zarząd spółki przewiduje utrzymanie pozytywnych tendencji w całym 2015 roku. (Tekst przetłumaczony z języka hiszpańskiego)

loading…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*