Mostostal Warszawa suma 8 millones de euros más en garantías

El Grupo Mostostal Warszawa, filial polaca de Acciona en Polonia, ha firmado un contrato para la concesión de una nueva línea de garantía con Millennium Insurance por un total de ocho millones de euros (33,6 millones de zloty) para contratos de construcción.

La nueva línea de garantía puede ser empleada en cada contrato de construcción, a partir de las garantías de licitación de las garantías para la correcta ejecución del contrato (performance bond).

Según Carlos Resino Ruiz, miembro de la Junta y Director Financiero de Mostostal Warszawa: “La firma de este acuerdo es una manifestación clara de la confianza que el mercado europeo deposita en nosotros en un período en el que la empresa se consolida como una de las principales empresas de construcción en Polonia. Desde principios de enero de 2015, el Grupo ha firmado líneas de garantía por un valor total de 93 millones de PLN, lo que nos permite ser más activos en la consecución de nuevos contratos”.

“Los próximos meses serán una continuación de los buenos resultados del primer trimestre. Mantenemos una tendencia positiva y estamos cumpliendo el plan de acción establecido. Además de la rentabilidad, ponemos énfasis en la reducción de la deuda en todo el Grupo. En el primer trimestre la caja del Grupo superaba la deuda financiera. Cabe destacar además que los fondos se generan principalmente de las actividades de explotación del Grupo”, afirma Carlos Resino Ruiz.

———————————– PL ————————————————-

Grupa Mostostal Warszawa podpisała umowę na uruchomienie nowej linii gwarancyjnej o wartości 8 milionów euro na obsługę kontraktów budowlanych.

15 lipca bieżącego roku Grupa Mostostal Warszawa podpisała z Millennium Insurance umowę na nową linię gwarancyjną o wartości 8 milionów euro (33,6 milionów PLN) na obsługę kontraktów budowlanych. Nowa linia gwarancyjna może być wykorzystywana na każdym kontrakcie budowlanym, począwszy od gwarancji przetargowych po gwarancje należytego wykonania umowy (performance bond).

Według Carlosa Resino Ruiz, Członka Zarządu ds. Finansowych Mostostalu Warszawa, podpisanie tej umowy stanowi przejaw zaufania, jakim rynek europejski darzy Mostostal Warszawa w okresie, w którym firma umacnia się jako jedna z czołowych firm budowlanych w Polsce. Od początku stycznia 2015 roku Grupa podpisała linie gwarancyjne o łącznej wartości 93 milionów złotych, co pozwala zwiększyć aktywność w ubieganiu się o nowe kontrakty.

– Kolejne miesiące będą kontynuacją dobrych wyników za 1-szy kwartał, utrzymujemy pozytywną tendencję i wypełniamy założony plan działania. Poza rentownością, kładziemy nacisk na redukcję zadłużenia w całej Grupie. W pierwszym kwartale środki pieniężne Grupy przewyższały zadłużenie finansowe. Należy podkreślić, że środki pieniężne generowane są głównie z działalności operacyjnej Grupy – dodał Carlos Resino Ruiz.

(Redacción PolskaViva, 18/08/2015, Varsovia)

loading…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*